این سایت با هدف ایجاد ارتباط بین کلیه کارمندان دانشگاه های کشور اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، خرید خدمت ، حجمی ، و احقاق کلیه حقوق مادی و معنوی آنان از مجاری قانونی تشکیل گردیده است . به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات و امکانات اداری ، مالی ، رفاهی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی و پیگیری هماهنگ مطالبات صنفی از طریق ارتباط آسان ، عمومی مداوم و صمیمانه میسر خواهد بود.از همکاران محترم خواهشمندیم در این سایت فقط به مسائل شغلی بپردازند و از درج مطالب و دیدگاه های متفرقه خودداری نمایند.

| کارمندان دانشگاه های کشور |