لطفاً اطّلاعات زیر را با توجّه به حکم صادر شده از طرف دانشگاه‌تان تکمیل کنید.
نکته: ایثارگران محترمی که مشمول یک مقطع بالاتر می‌شوند، در انتخاب مدرک تحصیلی، مدرک تحصیلی بالاتر را انتخاب کنند

اطّلاعات مورد نیاز
۰
علامت سؤال
۰٪

۰٪

   

طراحان: آقایان سیدمحمدعلی موسوی و روح‌اله معینی زاده